منبع فایل 3 - نمایش فایل 
فرم تقاضای زمین متروکه پلاک مجاور
نوع فایل: PDF
تاریخ بارگذاری: ۲ آذر ۱۳۸۹
تاریخ به روز رسانی: ۶ آذر ۱۳۸۹
حجم فایل: 27, KB
عرض: 0
ارتفاع: 0
مدت زمان: 0

توضیح مختصر
فرم مربوط به شرکت در مزایده واگذاری زمین متروکه